Sepet

Sepetinizde ürün yok.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıda bilgileri yer verilen Taraflar arasında akdedilmiştir.

1.1- SATICI:

Unvanı:{YUSUF DURUTÜRK}

Adresi: {NAMIK KEMAL MAH. FINDIKLI SK. C-BLOK    FINDIKLI SK. C-BLOK NO: 3 /3 IÇ KAPI
NO: 29 SÜLEYMANPASA/ TEKIRDAG}

Telefon: {0553 477 3613}

Çağrı Merkezi: {0553 477 3613}

E-mail: {delidolugezginler@gmail.com}

Ürün İade Adresi: {NAMIK KEMAL MAH. FINDIKLI SK. C-BLOK    FINDIKLI SK. C-BLOK NO: 3 /3 IÇ KAPI
NO: 29 SÜLEYMANPASA/ TEKIRDAG}

1.2- ALICI:

Adı/Soyadı/Unvanı:{_aliciad_} {_alicisoyad_}
Adresi: {_teslimatadresi_}
Telefon: {_alicitelefon_}
E-mail: {_alicimail_}

1.3.İşbu Sözleşmede, Satıcı ve Alıcı münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaklardır.

MADDE 2- TANIMLAR

2.1.İşbu Sözleşmede aşağıda belirtilen kelimeler ilk harfleri büyük olarak kullanıldığında işbu maddede kendilerine verilen anlamları ifade edeceklerdir.

Platform: Satıcı veya Satıcı tarafından yetkilendirilen üçüncü kişiler tarafından işletilen ve alt alanları (subdomains) dahil olmak üzerehttps://delidolugezginler.com/ alan adlı web sitesi

Satıcı: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) kapsamında, işbu Sözleşmenin 4. maddesinde bilgileri ve özellikleri yer verilen Ürünleri Alıcıya teslim edilmesini sağlayacak olan YUSUF DURUTÜRK

Alıcı: Platformda sunulan ve Ürünü/leri satın alan gerçek ya da tüzel kişi

Ürün: Alıcının sipariş ettiği ve işbu Sözleşmenin 4. maddesinde bedelleri, özellikleri ve sair bilgilerine yer verilen ürünü/ürünler

Satış Fiyatı: Ürünün toplam satış fiyatı

Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

Ön Bilgilendirme: Yönetmelik ve Kanun uyarınca Alıcının satın alacağı Ürünler ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmesi anlamına gelen, işbu Sözleşmenin kabulünden önce Alıcı tarafından elektronik ortamda kabul edilen, Ürün, Satış Fiyatı, cayma hakkı ve sair şartları içerir bilgilendirme

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU

3.1.İşbu Sözleşmenin konusu, Alıcının Platform üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği Ürünün, 4. maddede belirtilen satış fiyatı karşılığında sunulması ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 4- ÜRÜN BİLGİSİ, SATIŞ FİYATI, ÖDEME VE TESLİMAT

4.1.İşbu Sözleşme konusu Ürüne ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Tarih : {_tarih_}

Alınan Ürün /Ürünler:

{_urunbilgileri_}

TL Ödeme Şekli : {_odemesekli_}

Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)

{_teslimatadresi_}

Fatura Edilecek Kişi/Kurum :

{_faturatadresi_}

MADDE 5- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.Alıcı, İşbu Sözleşmenin 4. maddesinde ayrıntılı olarak belirtilen sözleşme konusu Ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, kargo ücreti, ödeme şekli ve teslimatı ile Satıcının isim, unvan, açık adresi ve iletişim bilgilerini, işbu Sözleşme akdedilmeden önce Ürüne ilişkin tüm bilgiler ile birlikte cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu ve şartları kabul ettiğini, elektronik ortamda bu sözleşmelere onay verdikten sonra Ürün için ödeme gerçekleştireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.Şüpheye mahal bırakmamak adına belirtmek gerekir ki, Alıcının ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu Ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden Alıcı adına kesilmesi durumunda; alıcı, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz

5.3.Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.4.Alıcı, Ön Bilgilendirmeyi okuduğunu ve elektronik ortamda teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5.Alıcının işbu Sözleşme kapsamında elektronik ortamda verdiği bütün teyitler/kabuller “yazılı onay” hükmünde sayılacaktır.

5.6.Platformda ilan edilen fiyatlar Ürün bedellerini oluşturmaktadır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Satıcı, Ürünlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, Ürünlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Platformda yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

5.7.Satıcı, işbu Sözleşme konusu Ürünün sağlam, eksiksiz, ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde, siparişin verildiği tarihten itibaren en geç otuz (30) gün içerisinde, Alıcıya veya Alıcının gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, Satıcının anlaşmalı kargo firmaları aracılığıyla teslim edilmesinden sorumludur.

5.8.Sözleşme konusu Ürün, Alıcıdan başka kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesi veyahut beyan edilen adreste bulunmaması durumunda Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş sayılacaktır. İşbu nedenlerle, Alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcıya iade edilmesinde oluşan giderlere Alıcı katlanacaktır.

5.9. Alıcının kusuru veya ihmali dolayısıyla Ürünlerin belirtilen süre içerisinde ve/veya taahhüt edilen şekilde ve Alıcıya veya teslim edilmesi istenen kişiye teslim edilememesi durumunda Satıcıya sorumluluk atfedilemez.

5.10.Taraflar, aşağıdaki şartların Satıcı tarafından sağlanması hâlinde Alıcıya eşit kalite ve fiyatta başka bir mal tedarik edilebileceği hususunda mutabıklardır:

·Haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması.

·Alıcının açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirerek onaylarını alması.

5.11.Alıcıya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile Ürünün tesliminden sonra ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü üç (3) iş günü içinde Satıcıya iade etmek zorundadır. Bu takdirde kargo masrafını Satıcı üstlenmez.

5.12.Sözleşme konusu Ürünün teslimatı için, bedelin, Platformda sunulan ve Alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Alıcı, Platformda sunulan ödeme şekillerinden dilediğini seçmekte serbesttir. İşbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Ön Bilgilendirmeyi onaylanarak Sözleşmenin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, Alıcının Ürün bedelini ödeyerek Satıcıyı bilgilendirmesine dek; Satıcı Ürünün teslimi yükümlülüğünden imtina eder.

5.13Satıcı mücbir sebepler, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Ürünü/leri süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu Alıcıya bildirecektir. Bu takdirde Alıcı (i) siparişin iptal edilmesini, (ii) sözleşme konusu Ürünün/lerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya (iii) teslimat süresinin mücbir sebebin/engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar on dört (14) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, Ürün/ler tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra üç (3) iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcının herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin Satıcının sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

5.14.Satın alınan her Ürün bedeli karşılığında Satıcı tarafından kesilecek fatura, Alıcı tarafından belirtilen açık adrese gönderilecektir.

5.15.Alıcı, Ürünü satın almasını takip eden yedi (7) gün içinde, Sözleşmede belirtilen Ürünün eksiksiz/ayıpsız olarak teslim edilip edilmediğini kontrol edecek ve herhangi bir eksiklik bulması halinde, söz konusu eksikliği/ayıbı Satıcıya bildirecektir. Bu takdirde Alıcı, Üründeki ayıbın giderilmesi, Ürünün Satıcının imkanı olduğunda tekrar temini/gönderilmesi veya Sözleşmeden dönme haklarından birini kullanabilir. Satıcı, Alıcının talebi doğrultusunda, Üründeki ayıbın giderilmesini veya Ürünün tekrar teminini/gönderilmesini otuz (30) iş gün içinde gerçekleştiremezse, Alıcı Sözleşmeden dönme hakkını kullanabilir. Ancak, Üründeki ayıbın giderilmesi veya Ürünün tekrar temin edilmesi/gönderilmesi, Satıcı için büyük oranda güçlük yaratıyorsa, Alıcı bu hakları kullanamaz.

5.16.Alıcı, söz konusu Ürünün kendisine gönderilmesinden itibaren yedi (7) gün içinde, Satıcıya herhangi bir ayıp/eksiklik bildiriminde bulunmazsa, Ürünün kendisine eksiksiz/ayıpsız olarak gönderildiğini kabul etmiş olacaktır.

5.17.Teknik nedenlerle ürün stoklarının ya da ürün fiyatlarında olabilecek rakamsal hatalar nedeni ile Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu şekilde verilen siparişlerden Satıcı’nın süresiz olarak cayma hakkı saklıdır. Bu konuda Satıcı’dan herhangi bir talepte bulunulamaz.

5.18.Satıcı tarafından gerçekleştirilecek kampanya çerçevesinde özel fiyatlandırma nedeniyle çok düşük fiyatla satışa sunulan ürün ve/veya ürünlere ilişkin ürün bilgi sayfasında üst limit belirlenebileceğini ve bu üst limit üzerindeki sipariş ve satış işlemlerinin iptal edilebileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

5.19.Özel teklifler, promosyonlar veya indirimler belirtilen tarihe veya stoklar bitene dek geçerli olacaktır. Satıcı site içerisinde verilen puan, indirim gibi özel haklar konusunda sistem kural ihlali, sistem hatası gibi olası durumlarda sipariş iptali yetkisine sahiptir. Bu konuda Satıcı’dan herhangi bir talepte bulunulamaz.

MADDE 6- CAYMA HAKKI

6.1.Satıcı, Alıcının hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, Ürünü teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde Ürünü Satıcıya iade etmek şartıyla Sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde, Alıcı, Satıcıya bu hakkını kullandığını, Satıcının NAMIK KEMAL MAH. FINDIKLI SK. C-BLOK NO: 3 /3 IÇ KAPI NO: 29                       
SÜLEYMANPASA/ TEKIRDAĞ adresine yazılı olarak veya delidolugezginler@gmail.com   posta adresine gönderilecek e-posta ile bildirmek durumundadır. Cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimini alan Satıcı, ilgili bildirimi aldığını Alıcıya teyit edecektir.

6.3.Cayma bildiriminin Satıcıya ulaşması tarihinden itibaren on (10) gün içerisinde Ürünün Satıcının 1.1. maddede belirtilen ürün iade adresine ya da Satıcının belirttiği anlaşmalı kargo şirketi ile geri gönderilmesi zorunludur. Ürünün, Satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketleri aracılığıyla geri gönderilmesi halinde, Alıcı iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmayacaktır.

6.4.Cayma bildirimi yapılmadan Satıcıya gönderilen ürünlere ait kargo ücreti Alıcı tarafından karşılanacaktır. Alıcı bu durumda söz konusu kargo ücretini ödeyeceğini bilir ve kabul eder.

6.5.Alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, Ürün bedeli, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra on dört (14) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcının herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının ortalama iki ila üç haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir. Kredi kartı ile taksitli / vadeli yapılan ödemelerde, bankanın ilgili uygulamaya ilişkin kuralları geçerli olacaktır ve iade de banka tarafından taksitli/vadeli olarak yapılabilecektir.

6.6.Cayma hakkını kullanan Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile ödeme dışında bir ödeme yöntemiyle gerçekleştirdiyse, bedel iadesinde ödeme yöntemini sağlayan aracı firmadan kaynaklanan nedenlerle gecikme olması halinde, bu gecikmeden Satıcıyı sorumlu tutulmaz.

6.7.Alıcının Ürünü süresi içerisinde iade etmesi cayma hakkının kullanılmasının ön koşulu olup, Alıcı, Ürünü iade etmediği takdirde cayma hakkını kullanamayacaktır.

6.8.Alıcı, cayma süresi içinde Ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olacaktır.

6.9.Alıcı, Yönetmeliğin 15. maddesinde belirtilen ve aşağıda sayılan hallerde cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

j) ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve hizmetler.

MADDE 7 – UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

7.1.İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir.

7.2.İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Alıcının malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri; söz konusu değeri aşan ihtilaflar ile ilgili olarak ise Alıcının veya Satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri; bulunmayan yerlerde Alıcının veya Satıcının yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

7.3.Alıcının Tüketici olmadığı durumlarda, işbu Sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü ihtilafın çözümü için İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 8- TEBLİGAT

8.1.Alıcının, Satıcıya bildirdiği veya bildireceği en güncel e-posta adresi ve diğer iletişim adresleri, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

8.2.Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki ve sair iletişim adreslerindeki değişiklikleri üç (3) gün içinde diğer Tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin veya belirtilen diğer iletişim adreslerine yapılacak tebligat ve teslimatların geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

8.3.Alıcının kayıtlı e-posta adresi kullanılarak yapılan her türlü bildirimin, e-postanın Satıcı tarafından yollanmasından bir (1) gün sonra Alıcıya ulaştığı kabul edilecektir.

MADDE 9- BÖLÜNEBİLİRLİK

9.1Şayet işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmü hukuksuz, geçersiz veya uygulanamaz addedilirse, bu kısım bu çerçevede Sözleşmenin kısmı sayılmaz ve Sözleşmenin diğer maddelerinin hukukiliğini, geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez ve Sözleşmenin diğer hükümleri yürürlüğünü ve etkisini sürdürür, meğerki işbu hükmün uygulanması tarafların işbu Sözleşmedeki niyetlerini ve amaçlarını ortadan kaldırsın.

9.2 İşbu Sözleşme Taraflar arasında Sözleşmenin konusu ile ilgili anlaşmanın tümünü oluşturmaktadır ve Taraflar arasında aynı konuda yapılmış önceki tüm sözleşmelerin üstündedir.

MADDE 10 – YÜRÜRLÜK

10.1İşbu Sözleşmenin tüm maddeleri, Alıcı ve Satıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup; işbu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verildiği tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

SATICI: YUSUF DURUTÜRK

VERGİ KİMLİK NO: 3200124444

ALICI: {_aliciad_} {_alicisoyad_}

Tarih: {_tarih_}